මූල පදයෙන් ආධාරක ලිපි සොයන්න

1. ඇරඹේ

2. ඔබේ දර්ශන සැකසීම

3. පරිශීලක අත්පොත්

4. දෝශ නිරාකරණය

5. නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

6. ඉඟි සහ උපක්‍රම

7 ගූගල් විනිවිදක

8. වීඩියෝ බිත්තිය

9. පහසු ජාලය

10. මාර්ගගත ආචයනය

11. බහු පරිශීලක

12. සැලසුම්

13. තිර විකාශය

  • ලිපි ළඟදීම එනවා.

14. කෙටි පණිවිඩය

15. Microsoft Office

16. දුරස්ථ පාලනය

17. රීටෙක්ස් (බිත්ති පටිගත කිරීම)

18. වෛරස් සහ ප්‍රති වෛරස්

19. නිදහස් හා ප්‍රායෝගික මෙවලම්

20. PC Player සහ Graphics Cards

21. අත්පත් කර ගැනීමේ කාඩ්පත

22. ඩ්‍රෝන යානා